Zespół Szkół Ogólnokształcących

w Węgorzewie
Witaj gościu! Dzisiaj jest: 23 stycznia 2018 Imieniny obchodzą: Maria, Ildefons, Rajmund
Od 8.11.2006 jesteś 1872092 osobą odwiedzającą naszą stronę

TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW
DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W WĘGORZEWIE
NA ROK SZKOLNY 2017/2018


Od 4 maja 2017 r. do 9 czerwca 2017 r.
kandydaci składają podanie na druku własnym szkoły wskazując wybrane oddziały.
W przypadku wyboru oddziału sportowego termin składania podania upływa 17 maja 2017 r.


Od 19 maja 2017 do 5 czerwca 2017 od godziny 9:00 próby sprawności fizycznej
dla kandydatów do oddziału sportowego.

Przed przystąpieniem do próby należy dostarczyć: orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu
wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza oraz pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego.

7 czerwca 2017 godzina 10:00 ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

W terminie od 23 czerwca 2017 do 27 czerwca 2017 do godziny 14:00 kandydaci składają:

1. Świadectwo ukończenia gimnazjum.
2.  Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
3. Zaświadczenia (o ile posiada)o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.

Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną 29 czerwca 2017 r. o godz.10:00.Kandydaci umieszczeni na listach osób przyjętych do liceum są obowiązani potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole najpóźniej do:
10 lipca 2017 r. do godziny 14:00, dostarczając:

oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (jeśli wcześniej złożyli potwierdzone kopie), dwie fotografie, opinie wydane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną (jeżeli kandydat takowe posiada), orzeczenie o niepełnosprawności (kandydaci z problemami zdrowotnymi), zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wzmożonego wysiłku fizycznego (kandydaci do klasy wojskowej, policyjnej i pożarniczej).


Ogłoszenie list uczniów przyjętych do poszczególnych oddziałów na podstawie oryginałów dokumentów i podanie informacji o wolnych miejscach:
11 lipca 2017 r. o godz. 10:00.