Zespół Szkół Ogólnokształcących

w Węgorzewie
Witaj gościu! Dzisiaj jest: 02 lipca 2020 Imieniny obchodzą: Jagoda, Urban, Otton
Od 8.11.2006 jesteś 182453 osobą odwiedzającą naszą stronę

ZASADY REKRUTACJI DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W WĘGORZEWIE
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

LICEUM TRZYLETNIE
Kandydaci przyjęci zostaną na podstawie wyniku punktowego wg poniższych zasad:

Zagadnienie Punktacja szczegółowa
Oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z przedmiotów:
1. Język polski - od 2 do 18 punktów
2. Matematyka - od 2 do 18 punktów
3. Język obcy - od 2 do 18 punktów
4. Jeden przedmiot zgodny z wyborem "kierunku" spośród:
    biologia (kier. medyczny),
    fizyka (kier. politechniczny),
    geografia (kier. wojskowy, policyjny),
    historia (kier. dziennikarsko-medialny),
    wos (kier. akademicki),
Celujący: 18 punktów
Bardzo dobry: 17 punktów
Dobry: 14 punktów
Dostateczny: 8 punktów
Dopuszczający: 2 punktów
świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7 punktów
Uzyskanie tytułu finalisty konkursu przedmiotowego ponadwojewódzkiego 10 punktów
Uzyskanie tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ponadwojewódzkiego 7 punktów
Uzyskanie tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ponadwojewódzkiego 5 punktów
Uzyskanie dwóch lub więcej tytułów finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego
organizowanego przez kuratora oświaty
10 punktów
Uzyskanie dwóch lub więcej tytułów laureata wojewódzkiego konkursu tematycznego
lub interdyscyplinarnego organizowanego przez kuratora oświaty
7 punktów
Uzyskanie dwóch lub więcej tytułów finalisty wojewódzkiego konkursu tematycznego
lub interdyscyplinarnego organizowanego przez kuratora oświaty
5 punktów
Uzyskanie tytułu finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego organizowanego przez kuratora oświaty 7 punktów
Uzyskanie tytułu laureata wojewódzkiego konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
organizowanego przez kuratora oświaty
5 punktów
Uzyskanie tytułu finalisty wojewódzkiego konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
organizowanego przez kuratora oświaty
3 punkty
Zajęcie miejsc 1-10 w zawodach i konkursach wiedzy, sportowych i artystycznych międzynarodowych 4 punkty
Zajęcie miejsc 1-10 w zawodach i konkursach wiedzy, sportowych i artystycznych krajowych 3 punkty
Zajęcie miejsc 1-5 w zawodach i konkursach wiedzy, sportowych i artystycznych wojewódzkich 2 punkty
Zajęcie miejsc 1-3 w zawodach i konkursach wiedzy, sportowych lub artystycznych powiatowych 1 punkt
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia w
konkursach lub zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wynosi 18
Aktywność społeczna, w szczególności w formie wolontariatu 3 punkty
Maksymalna liczba punktów za oceny z czterech przedmiotów oraz za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum
100 p.
Punktacja za wyniki egzaminu gimnazjalnego z pięciu zakresów:

1. Język polski - wynik procentowy mnożony przez 0,2 - maksymalnie 20 punktów.
2. Historia i wiedza o społeczeństwie - wynik procentowy mnożony przez 0,2 - maksymalnie 20 punktów.
3. Matematyka - wynik procentowy mnożony przez 0,2 - maksymalnie 20 punktów.
4. Przedmioty przyrodnicze: biologia, geografia, fizyka, chemia - wynik procentowy mnożony przez
    0,2- maksymalnie 20p.
5. Język obcy poziom podstawowy - wynik procentowy mnożony przez 0,2 - maksymalnie 20 p.
Maksymalna liczba punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego: 100
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w wyniku rekrutacji: 200
Laureaci olimpiad i konkursów przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim i ponadwojewódzkim,
których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu
przyjmowani są do szkoły niezależnie od kryteriów, o których mowa w zasadach rekrutacji.


    Uczniowie będą przyjmowani do poszczególnych oddziałów klasy I w kolejności zgodnej z sumą punktów
    rekrutacyjnych - na podstawie listy rankingowej - do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

    W przypadku posiadania równej liczby punktów, dodatkowymi kryteriami różnicującymi kandydatów są
    (w przedstawionej kolejności):

    a) łączna liczba punktów za wyniki uzyskane na egzaminie gimnazjalnym,
    b) łączna liczba punktów za oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów
         branych pod uwagę w procesie rekrutacji,
    c) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,
    d) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie gimnzajum,
    e) problemy zdrowotne ograniczające możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia,
      potwierdzone opiniąpublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Dodatkowe kryteria brane są pod uwagę kolejno do momentu zróżnicowania kandydatów.